“Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ”

งานบริหารงานบุคคล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ”
ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ” ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมโกลเด้นซี หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าร่วมกว่า 100 คน

              นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ หัวหน้างานบริหารงานบุคคล กล่าวว่า “งานบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการ ซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักของบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนที่ต้องพัฒนาให้รอบด้าน ทั้งความรู้ ทักษะ รวมไปถึงการมีทัศนคติเชิงบวกต่อภารกิจการให้บริการ กระบวนการทางความคิดของบุคลากรเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อการบริหารองค์กร ต้องอาศัยการมีมุมมองความคิดและทัศนคติในเชิงบวก มีความเชื่อมั่น ศรัทธา เล็งเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความสุขและสร้างความสุขให้คนรอบข้าง มีจิตใจรักการทำงาน รักในองค์กร สามารถแก้ไขปัญหา และเผชิญอุปสรรคในการทำงานได้เป็นอย่างดี นำไปสู่คำตอบที่มหาวิทยาลัยต้องการคือ งานได้ผล คนเป็นสุข โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงผลดีของความคิดเชิงบวกต่อการทำงาน ปรับระดับคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

             กิจกรรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้าง Positive thinking เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศ” ได้รับเกียรติจากโค้ชช่อ ดร.พงศ์ปณต พัสระ และทีมงาน มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการสร้างความเข้าใจทางความคิดและสมอง Executive Function รู้จักกระบวนการปรับความคิดเชิงบวก การสร้างความเข้าใจความต้องการของคน ประเภทของคนเพื่อการทำงานร่วมกัน การวิเคราะห์คนเพื่อการบริหารงาน กิจกรรมเพื่อการไปถึงเป้าหมายร่วมกันและการวางแผนการทำงาน กิจกรรม Positive feedback ที่จะทำให้เกิดการสื่อสารที่ทรงพลัง ตลอดจนกิจกรรม workshop การจัดการอารมณ์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี