กิจกรรม “เกี่ยวข้าวด้วยศรัทธา น้อมบูชาพ่อของแผ่นดิน”

กิจกรรม “เกี่ยวข้าวด้วยศรัทธา น้อมบูชาพ่อของแผ่นดิน”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการมถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย วิสาหกิจกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “เกี่ยวข้าวด้วยศรัทธา น้อมบูชาพ่อของแผ่นดิน” เมื่อช่วงเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ แปลงสาธิตนาแปลงใหญ่ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

               สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมฤดูกาลทำนาข้าวปลอดภัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดไปเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ครบระยะเวลาเก็บเกี่ยว 120 วัน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยกลุ่มนาแปลงใหญ่

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี