อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

อบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

           นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสดิ์ รักษาการหัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เมื่อวันก่อนนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ (อาคาร 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางสาวภาวินี แสนสำราญ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางสาวชุติมา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวณัฐพร เพชรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายธนากร เอกอุดมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี