โรงเรียนพระดาบสร่วมหารือหลักสูตร

โรงเรียนพระดาบสร่วมหารือหลักสูตรเพื่อนำนักเรียนมาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนพระดาบส นำโดยพลอากาศโท ศาสตราจารย์ ดร. นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส ในโอกาสเดินทางมาร่วมพูดคุย หารือในการนำนักเรียนของโรงเรียนพระดาบสมาทำการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน

            โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรโรงเรียนพระดาบส ได้เยี่ยมชมสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฐานการเรียนรู้แพะ แกะ ฐานการเรียนรู้การแพะเลี้ยงสัตว์น้ำ และแปลงผักยกโต๊ะ เพื่อนำไปปรับใช้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบสให้มีความเหมาะสม และในเร็ว ๆ นี้จะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี