ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน ๒๗ ตัว

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๗ ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๗ ตัว ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒๗ ตัว ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา จำนวน ๒๗ ตัว