ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น การจัดซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น ออโตแมชั่น ซิสเต็ม จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟ (Gas Chromatography) จำนวน ๑ ชุด