ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสุขภาวะในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร

                ตามที่สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้จัดทำโครงการวิจัยโครงการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายสุขภาพ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาวะในมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมตามแต่ละบริบทของมหาวิทยาลัย ความท้าทายในการดำเนินงาน รวมถึงแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตร่วมกัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาวะที่เหมาะสมสำหรับนิสิต นักศึกษาในประเทศไทย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี