เตรียมพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดเป็นศูนย์นวัตกรรมทางการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เตรียมพัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็น "ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร"

             วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์บุคลากรและประชาชนในพื้นที่บ้านโป่งสลอด ลงพื้นที่สำรวจมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด เพื่อวางแผนจัดทำโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2566 โดยมีแผนในการขยายพื้นที่พัฒนาวิทยาเขตโป่งสลอดให้เป็น “ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้ง 8 คณะในมหาวิทยาลัย ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี