คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการเฉพาะเจาะจง) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีการเฉพาะเจาะจง) วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท คณะเทคโนโลยีการเกษตร


โดย : นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง

DOWNLOAD |  BACK

5-คู่มือปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง