เสวนา “การยกระดับและสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดเสวนา "การยกระดับและสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียน"
กิจกรรมในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11

             เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 08.39 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และพิธีกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานการประกอบพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม

                  โอกาสนี้ อธิการบดีได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลให้แก่ทีมนาฎยจุฬาฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ในหัวข้อราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้อัครศิลปินภูมิพล ก่อนที่ทีมนาฎยจุฬาฯ จะทำการแสดงในชื่อชุดน้อมสำนึกในพระมหากรุณา กรายท่าลีลาโนราเปรมปรีดิ์

หลังจากนั้นเป็นการเสวนาทางวิชาการในหัวข้อ การยกระดับและสร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยสู่อาเซียนวิทยากรโดย คุณดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ยุทธนา อัครเดชานัฏ ประธานสาขาภาควิชานาฏยศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และคุณกล้ากูล อัครเดชานัฏ ที่ปรึกษาประธานบริษัท คิดบวกสิปป์ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการและประสบการณ์ในการดำเนินงานทางด้านนาฎศิลป์และวัฒนธรรมไทย

            สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11   “เทิดไท้จักริน  หัตถศิลป์ ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน”ภายใต้แนวคิดภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 ธันวาคม นี้ ตั้งแต่เวล่า 17.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานเฉลอมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี โดยภายในงานนอกจากจะมีการแสดงจากต่างประเทศ สถาบันการศึกษาแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการผ้าซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองเพชรบุรี นิทรรศการและอบรมเชิงปฏิบัติการงานช่างเมืองเพชร นิทรรศการการแสดงผลงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และการเดินแบบชุดผ้าไทยและผ้าอัตลักษณ์เมืองเพชร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี