บรรยายพิเศษ “ภูษากับอาเซียน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัด บรรยายพิเศษ “ภูษากับอาเซียน” ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ฯ

              เมื่อช่วงเช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจัดการบรรยายพิเศษ “ภูษากับอาเซียน” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 “เทิดไท้จักริน  หัตถศิลป์ถิ่นพริบพรี เก็จมณีสู่อาเซียน” ภายใต้แนวคิด “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล เลขานุการศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา นักศึกษาและผู้สนใจทั่งไปเข้าร่วม

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่นที่มีความตระหนักในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและให้ความสำคัญมาโดยตลอด สนับสนุนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง และยังมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่ด้วยการถ่ายทอดให้แก่เยาวชน นักศึกษา เพื่อสืบทอดให้ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ มีผลงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่น คือ ผลงานวิจัยการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์เพชรบุรีของศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นผ้าลายประจำจังหวัดเพชรบุรี ที่ชื่อว่า “ลายเพชรราชภัฏ” และ “ลายสุวรรณวัชร” ซึ่งถอดแบบมาจากลายกรวยเชิงที่เสาอุโบสถวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร และยังมีผ้าลายอัตลักษณ์ของเพชรบุรีที่ได้มาจากผลงานวิจัยและผลงานออกแบบของศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา ได้แก่ ลายทุ่งนาป่าตาล ลายทวารวดี ลายครอบครัวปลาวาฬและลายปลาทู

          การบรรยายพิเศษ “ภูษากับอาเซียน” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัย ที่ดำเนินการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักและสืบทอดให้ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบลายผ้าระดับประเทศ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์

         สำหรับงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้ชื่องาน “เทิดไท้จักริน  หัตถศิลป์  ถิ่นพริบพรี เก็จมณี สู่อาเซียน” ในธีมงาน “ภูษา ภักษาหาร ผสานศิลป์” ระหว่างวันที่  5 – 7 ธันวาคม 2565 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราภัฏเพชรบุรี