ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

             ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำคลินิกการแพทย์แผนไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา 31 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ข้อ 14 และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้คลินิกการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2565 จึงประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 5 อัตรา

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)