คณะวิทยาการจัดการ ปฐมนิเทศ นศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

           อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้

          สำหรับการปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการบรรยายจากวิทยาการ และคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการและฝึกงานอย่างไรให้โดนใจผู้ประกอบการ วิทยากร หลักเกณฑ์ผู้สําเร็จการศึกษา และรายละเอียดการปฏิบัติตัวระหว่างฝึกงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษาและเพื่อสร้างแนวทางสู่การทำงานในอนาคต

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี