ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๖๕

   DOWNLOAD ประกาศฯ

1.1 ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ