นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรพร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันคล้องโคและการแข่งขันทักษะสะบัดแส้ พร้อมกล่าวอวยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2566

           เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชบุรี ประจำเดือนธันวาคม 2565 ก่อนการประชุม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการแข่งขันคล้องโคและการแข่งขันทักษะสะบัดแส้ ประเภทนิสิต/นักศึกษา ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน ประจำปี2565 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้แก่ นางสาวกนกพร ทับเนียม นางสาวนุชจราภา พ่วงรอด นางสาวปัณฑิตา แก้วฉวี นางสาวศศิพร จอมคำ นายนนท์ธิชัย ทัศนา  และนายธนพร สีแดง โดยมีอาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

            โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและชุมชนให้กับนายกสภามหาวิทยาลัย เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี