เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการ ทปอ. ประจำปี 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Universities in Action for Carbon Neutrality towards SDGs) ณ ห้องประชุม 6-1 ชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา

            สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในการอุดมศึกษา รวมถึงเสวนาข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจตามสถานการณ์ปัจจุบัน มีการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก SDGs  การขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย Carbon Credit และการบรรยายเรื่อง Sustainable Development Goals (SDGs) for Carbon Neutrality นอกจากนี้ได้มีการจัดการเสวนาทางวิชาการเรื่อง Current Researches for Carbon Neutrality : Green and blue Carbon & Neutrality : Green and Blue Carbon & Policy Evaluation

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี