การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร จำนวน ๑ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบพฤติกรรมการไหลของสาร จำนวน ๑ เครื่อง