การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและระบบบริการการศึกษา จำนวน ๑ ระบบ