คณะครุศาสตร์นำนักศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู

คณะครุศาสตร์นำนักศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู
ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้มอบหมายให้อาจารย์คมชนัญ โวหาร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ และบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 จำนวน 25 คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (ระดับเครือข่าย) ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทวารวดี ชั้น 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยมีการอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ การกระตุ้นความคิด ติดอาวุธ สู่ความเป็นครูยุคใหม่อย่างมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพครูยุคใหม่ Technology และ Application กับการเรียนการสอน และวิชาชีพครูแต่งเติม สร้างเสริมพลังบวก

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี