อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านตำหรุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

              อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม ประธานประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์  ตงฉิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตำหรุ (วิงประชาสงเคราะห์) อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) โดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยมีคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 21 ท่าน

            สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning) โดยใช้เกมเพื่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเกิดความคิด ผู้สอนจะเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอนบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ อย่างละเอียด มาเป็นผู้อำนวยการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning ) เป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว Active learning โดยการใช้เครื่องมือและแอปพลิเคชันเพื่อจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยเกิดการใช้ความคิดอย่างสร้างสรรค์ ประกอบกับการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Active learning เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี