กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่ นศ.ครู

กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู

            ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู รหัส 65 จำนวน 475 ราย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน ตามมาตรฐาน CEFR ให้แก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า โดยนักศึกษาทั้งหมดจะเข้ารับการอบรมกับผู้สอนประจำศูนย์พัฒนาภาษาฯ เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนควบคู่กับการเรียนรู้ในชั้นเรียน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาและผลิตบัณฑิตครูเข้าสู่วิชาชีพ

         ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการอบรมแล้ว นักศึกษาทั้งหมดจะเข้ารับการทดสอบวัดระดับหลังเรียน (Post-test) ในเดือนมีนาคม 2566 เพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการอบรมดังกล่าว

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี