อบรมอาชีพระยะสั้น “ขนมลูกชุบชาววัง”

กองพัฒนานักศึกษา อบรมอาชีพระยะสั้น "ขนมลูกชุบชาววัง" ให้แก่นักศึกษาหอพัก

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มีจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Occupational Training Course for Dorm” การทำขนมลูกชุบชาววัง ให้กับนักศึกษาหอพัก โดยได้รับเกียรติจากนายทศพร  ลิ้มดำเนิน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี มาเป็นวิทยาลัยในการสาธิตและให้ความรู้แก่นักศึกษา

        สืบเนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่งผลให้การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันกันมากขึ้น อีกทั้งผู้ปกครองของนักศึกษาได้รับผลกระทบในเรื่องค่าใข้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น การประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพื่ออย่างเดียว การสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ฝึกทักษะด้านอาชีพระยะสั้นระหว่างเรียน จะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักศึกษาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

         ดังนั้น งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมฝึกทักษะอบรมอาชีพระยะสั้นขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเป็นผู้ประกอบการ เกิดทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมและนำความรู้ไปสร้างรายได้เสริมในระหว่างเรียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี