ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นการเสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอยกเลิกโครงการดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะ ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน