นิทรรศการแสดงฝีมือนักศึกษาศิลปะ

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จัดนิทรรศการแสดงฝีมือนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี
ถึงวันที่ 10 มกราคม ปีหน้า

             เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคุณมนทกานต์ พงศ์ภมร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและนักท่องเที่ยวร่วมรับชมนิทรรศการ

              อาจารย์กิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติ ประธานสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ กล่าวว่า “การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางด้านศิลปะการออกแบบ เป็นการบูรณาการรายวิชา 2 รายวิชา ประกอบไปด้วย รายวิชาความถนัดทางด้านศิลปะการออกแบบ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 15 ผลงาน และรายวิชาโครงการพิเศษทางศิลปะการออกแบบ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 12 ผลงาน ซึ่งสอดคล้องหลักปรัชญาสาขาการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์สังคมปัจจุบัน และต่อยอดสู่อนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาและการบริการวิชาการ เผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านการต่อยอดสู่สังคม เพิ่มพูนประสบการณ์และมูลค่าทางด้านผลงานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะการออกแบบและศิลปกรรมร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น”

            ผู้สนใจสามารถสามารถเข้าชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี (ชั้นใต้ดิน) ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์การ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี