พลเพ็ชร์ประพันธ์ รำลึกวันพระบรมราชสมภพ ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือกับวัฒนธรรมจังหวัด จัดงาน “พลเพ็ชร์ประพันธ์ รำลึกวันพระบรมราชสมภพ ร.9”
พร้อมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน

            เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี จัดงาน “พลเพ็ชร์ประพันธ์ รำลึกวันพระบรมราชสมภพ ร.9” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีส่วนราชการ คณาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชนและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

            นางสาวคนึง ไข่ลือนาม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ลูกได้สำนึกถึงพระคุณของพ่อ ได้ตระหนักในหน้าที่ของลูก และได้แสดงออกซึ่งความรักความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการอ่าน การเขียนและการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ”

             กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย การแสดงชุดระบำเพชรบุรีเมืองช่างแห่งสยาม โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การแสดงลำตัด คณะรากไทย จากโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี การอ่านบทประพันธ์ การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การจัดแสดงงานจิตรกรรมซึ่งเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา แฉ่งฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตรกรรม ตลอดจนการมอบเกียรติบัตรให้แก่เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่นำผลงานมาจัดแสดง

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งนอกจากการการจัดการศึกษา คือมหาวิทยาลัยยังให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองช่างสิบหมู่ ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งอาคารสถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัยเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการรวบรวมและจัดแสดงผลงานทางด้านศิลปะของนักศึกษาตลอดจนศิลปินทั่วไป การตกแต่งสถานที่ภายในอาคารต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองช่างแห่งเพชรบุรี และศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ที่เป็นการรวบรวมผลงานปูนปั้นจากช่างปูนปั้นชั้นเอกของจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 11 ชิ้นงาน ภายใต้แนวคิดหลักทศพิธราชธรรรม ธรรมของพระราชา 10 ประการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี