มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อนโยบาย NO GIFT POLICY

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เดินหน้าสานต่อนโยบาย NO GIFT POLICY

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ซึ่งนับว่าตัวหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมในการดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและควาฒโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบในหน่วยงาน และรณรงค์ ประชาสมัพนธ์ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นเป็นประจักษ์

          โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีประกาศเรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (NO GIFT POLICY) ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย

1. พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงินสด เช็ค พันธบัตร ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใด ในก่อน ขณะหรือหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตเช่น ลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองจากการปฏิบัติหน้าที่และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อมหาวิทยาลัย

2. พนักงานต้องไม่ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

3. การแสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร การอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ การทำจิตอาสาแทนการให้ของขวัญ และหากให้ของขวัญ ของที่ระลึกหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจรรยาหรือตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลนั้น ไม่ควรให้หรือรับของขวัญที่มีมูลค่าสูง ควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เช่นปฏิทิน สมุดบันทึก หรือสินค้าเพื่อการกุศล

4. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด

5. พนักงานมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี