ประชุมบุคลากร ปี 65 พร้อมจัดกิจกรรมส่งความสุข

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมบุคลากร ประจำปี 2565 พร้อมจัดกิจกรรมจับของขวัญส่งความสุข เนื่องในวันปีใหม่ 2566

           เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมบุคลากร ประจำปี 2565 เพื่อรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่รับผิดชอบแต่ละด้าน

            ก่อนที่จะมีการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้กล่าวถึงการจัดประชุมในครั้งนี้ว่า “เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรได้รับทราบ โดยเฉพาะการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ตั้งแต่ในปี 2563 – 2565 ที่มหาวิทยาลัยได้มีมาตรการในการช่วยเหลือนักศึกษา สังคมและบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ COVID – 19 มหาวิทยาลัยยังคงเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบให้อยู่ในรูปของการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนกระทั่งสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มหาวิทยาลัยจึงได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนแบบ Onside เมื่อภาคเรียนที่ 1/2565

          หลังจากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ โดยอาจารย์ ดร.กฤษดา ตั้งชวาล รองอธิการบดีด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและจัดหารายได้  ได้กล่าวถึงการดำเนินงานในปี 2566 – 2570 จะมีการจัดตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมอาหารและการท่องเที่ยว (โครงการพลิกโฉมใหม่) ที่จะมีการจัดทำนวัตกรรมอาหารและธุรกิจอาหาร เกษตรอินทรีย์และพยาบาบศาสตร์บัณฑิต นอกจากนี้จะมีโครงการจัดตั้ง PBRU College of Food and Tourism เป็นฐานปฏิบัติการการเรียนรู้แห่งใหม่เพื่อสร้างความโดดเด่นด้านอาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาการสุขภาพ โครงการจัดตั้งศูนย์ขับคลื่อนคู่ความร่วมมือนานาชาติด้านอาหาร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการและวิทยาการสุขภาพ

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิต โดยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ กล่าวถึงเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือตามจุดเน้นและทิศทางของมหาวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและกำลังคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาชีพ บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ ได้รับการยกระดับให้เป็นไปตามาตรฐานสากล

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู โดยอาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือตามจุดเน้นและทิศทางของมหาวิทยาลัย ยกระดับคุณภาพบัณฑิตและกำลังคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาชีพ บัณฑิตครูมีอัตลักษณ์และสมรรถนะเป็นเลิศ ได้รับการยกระดับให้เป็นไปตามาตรฐานสากล

          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็น กลุ่ม 5 ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะ ซึ่งเน้นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ทัศนคติที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ เพ่อตอบสนองต่อความต้องการในตลาดหรือการประกอบอาชีพเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงลึก โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติ

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เผยถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาและการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เป็นการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์แก่ชุมชน โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมและทักษะเชิงสมรรถนะ ขณะที่เป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2566 จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชขนในทุกมิติ ได้ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและขยายผลชุมชน 10 ชุมชน สินค้าชุมชนได้รับการยกระดับ ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข และพัฒนา ยกระดับศูนย์เรียนวิทยาเขตโป่งสลอดสู่สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อประชาชน

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร ได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยนำจุดแข็งของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ประกอบด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมาต่อยอดและยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการครอบคลุม 4 สาขา ยุทธศาสตร์สำคัญประกอบไปด้วย ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ครอบคลุมในอุตสาหกรรม S-Curve โดยเป็นการสานพลังทางานร่วมกัน อย่างใกล้ชิดของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจทุกมิติของมหาวิทยาลัยให้สามารถสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

        โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมจับสสลากของขวัญปีใหม่ Lucky Star 2023 ได้ส่งมอบความสุขให้กับบุคลากรเนื่องในขึ้นวันปีใหม่ 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี