นักศึกษา ป.บัณฑิต เข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้

นักศึกษา ป.บัณฑิต เข้ารับการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตและวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65” เมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้อง 504 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต ประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม

            สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รหัส 65 จำนวน 120 คน ให้ทราบถึงหลักสูตร ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ แนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของหลักสูตรฯ วิธีการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตและอีเมล์มหาวิทยาลัย และทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี