คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

          คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและสาขาวิชาพลศึกษา โดยในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ เป็นการสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ในรอบเรียนดี และความสามารถพิเศษ

        ซึ่งในส่วนของสาขาวิชาพลศึกษา ได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (หญิง) วิ่ง 800 เมตร และผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ (ชาย) วิ่ง 1,000 เมตร เพื่อเป็นการประเมินสมรรถภาพทางร่างกายขั้นพื้นฐานของนักศึกษาที่จะเข้ามาศึกษาต่อในสาขาวิชาพลศึกษา จากนั้นผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่เข้ารับการสัมภาษณ์ในรอบความสามารถพิเศษ เข้ารับการทดสอบทักษะเฉพาะด้านต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี