ประกาศแนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนฯ พ.ศ. 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2565

   DOWNLOAD ประกาศฯ

   DOWNLOAD แบบลงขอลงเวลาฯ

651227an-Time_Attendance_Guidelines_for_Staff