สถาบันวิจัยฯ นำนักศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังปัญญาท้องถิ่น

สถาบันวิจัยฯ นำนักศึกษาครูเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้
แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น

           นักศึกษาสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งเสริมพลังปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 7 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุลากรสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วม

            โดยในวันที่ 6 มกราคม กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของชุมชนสู่เกษตรธุรกิจยุคใหม่ เป็นกระบวนการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ในวันที่ 7 มกราคม กิจกรรมการศึกษาดูงานเรียนรู้กระบวนการจัดการผลผลิตทางการเกษตร เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี