สถาบันวิจัยฯ อบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

           อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 7 – 8 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

            ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะและฝึกให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฝึกปฏิบัติเขียนบทความวิจัยจากผลงานวิจัยของตนเองที่มีอยู่จนสามารถส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้สำเร็จและมีประสิทธิภาพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี