กองพัฒนานักศึกษาร่วมประชุมการพัฒนาเครือข่ายกิจการนักศึกษา

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12

           อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วม “การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 12” ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวการเปิดการประชุม และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กระทรวง อว.กับการขับเคลื่อนงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล”

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เผยว่า “การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของเครือข่ายผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี