สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมจัดงาน “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ”

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมให้การต้อนรับนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในงาน “สร้างฝันเด็กเพชร สู่เส้นทางอาชีพ การมีงานทำ” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงานในจังหวัดเพชรบุรีได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 11 -12 มกราคม 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ส่วนราชการและผู้สนใจเข้าร่วมงาน

           สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีและสำนักงานจัดหางานจังหวัดภาคตะวันตก มากกว่า 50 หน่วยงาน เป็นการผนึกกำลังเพื่อเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดทางอาชีพเตรียมความพร้อมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน กลุ่มคนพิเศษประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลด้านอาชีพ ข้อมูลด้านการศึกษาข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อวางแผนในการเลือกศึกษาต่อ เลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ความต้องการของตลาดแรงงาน

           ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การสาธิตอาชีพอิสระ นิทรรศการชีพเสมือนจริง การให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ การบรรยายในหัวข้อสมัครงานอย่างไรให้ได้งาน ตลอดจนการแสดงสินค้ากลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและการออกร้าน Food Truck/เฟรนไชส์ เป็นต้น

            โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการพร้อมจำหน่ายผ้าที่เกิดจากผลงานวิจัยของศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา และบูธการรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี