โครงการพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

สถาบันวิจัยฯ จัดโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย

            หัวหน้าโครงการวิจัยและนักวิจัยแผนงานวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 501 อาคารโรงเรียนการอาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีพันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการ โดยเฉพาะพันธกิจด้านการวิจัยซึ่งถือเป็นหัวใจของการพัฒนา ตลอดจนเป็นบทบาทสำคัญต่อการนำไปใช้พัฒนาประเทศในภาพรวม สถาบันวิจัยฯ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช บนความร่วมมือของเครือข่ายการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตลอดจนส่วนราชการและเอกชน เพื่อร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานวิจัยพัฒนาการเกษตร (สวก.) ในโหนดเกษตร เพื่อให้ทีมนักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอแผนงาน โครงการวิจัยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี