การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด