คณะ IT กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เมื่อวันก่อนนี้ ณ โรงแรมอนันตรา หัวหิน รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการการดำเนินงานต่างๆ ของคณะที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมทำงานและเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี