คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังคำแนะนำในการพัฒนาการศึกษาและผลงานของมหาวิทยาลัย

          เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อรายงานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  

            โอกาสนี้ได้มีการหารือในประเด็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร  การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดของสังคมปัจจุบัน

           ในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำหนังสือ ต้นรากเพชรบุรี เมืองเพชรในยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคทวารวดี การจัดทำหลักสูตรอนุรักษ์ช่างเมือง แนวทางการต่อยอดลายผ้าที่เกิดจากการลงพื้นที่วิจัย โดยศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี