ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565


DOWNLOAD

 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ