กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย SDGs

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
“กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)

              วันที่ 13 มกราคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “กลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Ranking 2023)” รูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการด้านจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและวิจัยเพื่อเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและสถาบันเครือข่ายภายนอกเข้าร่วม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานในการจัดกิจกรรม

               อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน ผู้ดูแล กำกับและติดตาม SDGs ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกณฑ์การประเมินตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราขภัฏเพชรบุรี