นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจบุคลากรและเครือข่าย

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เสริมสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรและภาคีเครือข่าย
ในการทำงานเพื่อพัฒนาชุมชน

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 16 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

            ก่อนการประชุมผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนายฉัตรชนก แพลอย ประธานสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยพร้อมด้วยสมาชิก เข้าพบพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เพื่อรายงานผลการดำเนินในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมพูดคุยถึงการขยายช่องทางการตลาดในการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

            หลังจากนั้น นายอนัส เทศกลั่น ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายบรรพต มามาก เลขาวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม ได้นำสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนไร่มะขาม เข้าพบพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก เพื่อกล่าวขอบคุณที่ได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือชุมชนตั้งแต่ปี 2558 จนประสบผลสำเร็จ ได้รับรางวัลในระดับประเทศ โดยได้มีการหนุนเสริมชุมชนไร่มะขามจนสามารถพัฒนาตนเองเป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพ มีระบบการผลิตข้าวอย่างครบวงจร มีความเข้มแข็งในการทำงาน ชุมชนสามารถเปิดโรงสีของชุมชนขึ้นมาได้จากการระดมทุนของสมาชิก จำนวน 1,000 ครัวเรือน และมีผู้มาศึกษาดูงานไม่ต่ำกว่า 50 คณะตลอดทั้งปี จนวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ ประจำปี 2565 จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และในโอกาสนี้ นายอนัส เทศกลั่น และนายบรรพต มามาก ได้เป็นผู้แทนในการรับเกียรติบัตรจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศ

            นอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันคลิป VDO สั้น หัวข้อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ  BCG และภาพถ่ายหัวข้อ BCG ในความคิดคุณ ซึ่งจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ Techno art 2022 BCG ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา นักบริหารงานทั่วไป ชำนาญการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันคลิป VDO สั้น นายพงศภัค ไทยถาวร  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเคมีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดภาพถ่าย และอาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันประกวดภาพถ่าย BCG Photo Contest 2022 หัวข้อการประกวด : BCG ในความคิดคุณ เข้ารับเกียรติบัตรจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี