Breast Care Expo Season 2

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม Breast Care Expo Season 2 การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

             วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรม  Breast Care Expo Season 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม

            นางสาวทศพร สินสอน ประธานชมรมถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กล่าวว่า “โรคมะเร็งเต้านมถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญและมีอตราการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงในประเทศไทย ส่วนมากพบในอายุ 20-40 ปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนเมื่ออายุน้อยหรือหมดประจำเดือนแล้ว ขาดการออกกำลังกาย รับประทานอาหารไขมันสูง คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จึงได้จัดตั้งโครงการเพชรราชภัฏรักษ์ถัน (Breast Care) โดยมีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้และสอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองให้แก่นักศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขและบุคคลทั่วไป รวมถึงจัดหน่วยสุขภาพเคลื่อนที่ให้กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้สามารถค้นหาความผิดปกติของเต้านมผ่านการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE)”

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เผยว่า “การจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแกนนำนักศึกษาชมรมเพชรถันยรักษ์ ทำให้นักศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและทักษะของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมถึงจัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานภายนอกในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้นำความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ไปใช้กับตนเองและบุคคลในครอบครัว

          ขณะที่กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงชุด“เปิดใจ ตรวจไว ไกลมะเร็งเต้านม” และ Breast cancer checking Flash mob Dance โดยนักศึกษาแกนนำเพชรถันยรักษ์ นิทรรศการจากชมรมม คณะต่างๆ ทั้ง 8 คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รวม 10 บูธ ที่ได้รวบรวมในเรื่องของการให้ความรู้ การป้องกันและวิธีการรักษาเมื่อตรวจพบ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี