การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA)
และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา (SIA) และการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) ขั้นกลาง ที่สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ตลอดจนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วม

            สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม มีความเข้าใจในการประเมินผลกระทบต่อสังคมจากโครงการพัฒนาเชิงพื้นที่

            การอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการครอบคลุมเนื้อหาการประเมินผลกระทบทางสังคมกับงานพัฒนา และการใช้เครื่องมือการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โดยได้รับเกียรติทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเป็นผู้บรรยายในหัวข้อต่าง ๆ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี