ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

          ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นการเสนอราคา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๗ รายการ