ประเพณีการทำขวัญเกลือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทำขวัญเกลือ”

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาด้านเกลือทะเล “ประเพณีการทำขวัญเกลือ” ณ แปลงนาเกลือเกษตรกร ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

        การจัดประเพณีการทำขวัญเกลือ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่เกษตรกรชาวนาเกลือและรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมการทำนาเกลือของประเทศ สร้างการรับรู้ พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกษตรกรพัฒนากรทำนาเกลือโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่

        โอกาสนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำนิทรรศการ นวัตกรรมและสินค้าที่เป็นผลผลิตจากศูนย์การเรียนรู้เกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปจัดแสดงและจัดจำหน่าย เช่น เครื่องละลายเกลือ เครื่องกรองน้ำเกลือ เครื่องสะตุเกลือแห้ง  เวชสำอางจากเกลือ ลูกประคบสมุนไพร และผักไฮโดรโปนิกส์ การจัดจำหน่ายผ้าจากผลงานวิจัย ศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา ได้รำถวายเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษา คุ้มครองเกษตรกรชาวนาเกลือด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี