สัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตชด.

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19

         รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต รองคณบดีฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน หลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 จำนวน 97 คน  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระรามหก จังหวัดเพชรบุรี

       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนำปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนมาวางแผนและดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมการสัมมนาทางการศึกษาและกิจกรรม PLC (Professional Learning Community) เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ครูโดยแสดงพฤติกรรมและทักษะเฉพาะเกี่ยวกับการสอนและการแก้ปัญหา พัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างครูมืออาชีพและพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ

     สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านปาเกอญอ) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี