การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง

pbru

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง ด้วยวิธีกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดข้อมูล

การเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๒ จำนวน ๕ เครื่อง