ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินการรับสมัครและให้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25666 นั้น บัดนี้ การรับสมัครและเสนอชื่อได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการฯ ได้พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 2/25666 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน