สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 1 มกราคม 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียด >>>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565

เดือนธันวาคม 2565