ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

           ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น การจัดซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ รายการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดำเนินเซลล์แอนด์เซอร์วิส

ดาวน์โหลดประกาศ

ซื้อชุด Condensing Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง และชุด Fan Coil Unit พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี จำนวน ๒ รายการ